Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Registr dobrovolných svazků obcí

Agendu dobrovolných svazků obcí vede Odbor legislativy a vnitřních věcí, oddělení správní.


DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ
Dobrovolný svazek obcí upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 49 až § 53)
Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí") za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů.
Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.
Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.


NÁZEV DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
Dle ustanovení § 132 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) "Jménem právnické osoby je její název. Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Název nesmí být klamavý"
Dále dle ustanovení § 3042 NOZ "Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívá-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat".


REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ
Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do rejstříku svazků obcí se zapisuje den vzniku svazku obcí, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den jeho zániku, název a sídlo svazku obcí, identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, předmět činnosti svazku obcí, orgány, kterými svazek obcí jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce; rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík, přičemž jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Krajský úřad vede rejstřík svazků obcí v přenesené působnosti.
Vzhledem k tomu, že zákon o obcích, občanský zákoník, a ani jiný obecně platný právní předpis neukládá dobrovolným svazkům obcí povinnost oznamovat jakoukoliv změnu údajů, nemusí tento rejstřík obsahovat aktuální údaje!


NÁVRH NA ZÁPIS DO REJSTŘÍKU SVAZKŮ OBCÍ
K návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí se přikládá smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba zmocněná obcemi, které jsou členy svazku obcí.

PŘEDMĚTEM ČINNOSTI SVAZKU OBCÍ MOHOU BÝT ZEJMÉNA:
a. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
b. zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
c. zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
d. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
e. provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
f. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.


VE STANOVÁCH MUSÍ BÝT UVEDENO:
a. název a sídlo členů svazku obcí,
b. název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti,
c. orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování včetně určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,
d. majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,
e. zdroje příjmů svazku obcí,
f. práva a povinnosti členů svazku obcí,
g. způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí,
h. podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu,
i. obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.


OBČANÉ OBCÍ SDRUŽENÝCH VE SVAZKU OBCÍ
kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni:
a. účastnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání,
b. podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy,
c. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí.
Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi. Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých rozpočtových prostředků.

Kontakty
Lucie Škodová
odborná referentka
tel.: 386 720 230
e-mail: skodova@kraj-jihocesky.cz

Registr svazků obcí, tabulkový přehled:

Název dobrovolného svazku obcí Datum zápisu Datum výmazu Počet členů Členové obce Sídlo Okres Sta-
novy
Svazek obcí regionu Třeboňsko 60817500 23.7.1992   23 Cep, Domanín, Dunajovice, Frahelž, Halámky, Hatín, Hrachoviště, Chlum u Třeboně, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Novosedly nad Nežárkou, Pístina, Plavsko, Ponědraž, Ponědrážka, Příbraz, Rapšach, Smržov, Staňkov, Stráž nad Nežárkou, Záblatí, Třeboň MěÚ Třeboň, Masarykovo nám. 20/I Třeboň Jindřichův Hradec stáhni
Vodovod Landštejn 60817771 16.4.1993   10 Dačice, Nová Bystřice, Slavonice, Budíškovice, Cizokrajov, Kostelní Vydří, Peč, Staré Město nad Landšt., Český Rudolec, Písečné nad Dyjí Krajířova 27, Dačice Jindřichův Hradec stáhni
Vodovod Hamr 60818361 26.5.1993   12 Frahelž, Hamr, Chlum u Třeboně, Klec, Lásenice, Majdalena, Novosedly nad Nežárkou, Pístina, Příbraz, Staňkov, Stráž nad Nežárkou, Třeboň MěÚ Třeboň, Masarykovo nám. 20/I Třeboň Jindřichův Hradec stáhni
Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek 60816180 17.9.1993   42 Dačice, Jemnice, Slavonice, Bačkovice, Báňovice, Budeč, Budíškovice, Budkov, Cizokrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dešná, Dobrohošť, Heřmaneč, Dolní Vilímeč, Horní Meziříčko, Horní Myslová, Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Chotěbudice, Jilem, Kostelní Vydří, Lhotice, Menhartice, Mrákotín, Mysletice, Nevcehle, Nová Říše, Olší, Peč, Radkov, Radotice, Rozseč, Stará Říše, Staré Hobzí, Třebětice, Vanov, Vápovice, Volfířov, Zdeňkov, Zvolenovice Krajířova 27, Dačice Jindřichův Hradec stáhni
Svazek obcí vodovod Křemže 65028376 30.12.1993   3 Boršov nad Vltavou, Křemže, Vrábče OÚ Křemže Křemže Český Krumlov stáhni
Sdružení pohraničních obcí a
měst okresu Jindřichův Hradec
60817470 23.6.1995   23 Majdalena, Chlum u Třeboně, Dešná u Dačic, Nová ves nad
Lužnicí, České Velenice, Člunek, Staňkov, Staré Město pod
Landšt., Číměř, Nová Bystřice, Stříbřec, Lásenice, Písečné,
Peč, Kunžak Slavonice, Cizkrajov, Český Rudolec, Dolní
Pěna, Dolní Žďár, Horní Pěna, Kačlehy, Staré Hobzí
Horní nám. 525,
Slavonice
Jindřichův Hradec stáhni
Vodovod Řečice 60817925 28.6.1995   2 Dačice, Volfířov Krajířova 27,
Dačice
Jindřichův Hradec stáhni
Svazek obcí v obvodu
paštického kostela - v likvidaci
71164146 2.2.1999 8.12.2004 7 Bezdědovice, Blatná, Chlum, Buzice, Mačkov, Hajany,
Myštice
Bezdědovice Strakonice  
Regionální sdružení obcí se
sídlem v Jindřichově Hradci v
likvidaci
69547912 15.2.1999 30.5.2005 86 Báňovice, Bednáreček, Blažejov, Březina, Budeč,
Budíškovice, Cep, Cizokrajov, Červený Hrádek, České
Velenice, Český Rudolec, Číměř, Člunek, Dačice, Dešná,
Deštná, Dobrohošť, Domanín, Doňov, Drunče, Dunajovice,
Dvory nad Lužnicí, Frahelž, Halámky, Hamr, Hatín,
Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Pěna,
Horní Radouň, Hospříz, Hrachoviště, Hříšice, Chlum u
Třeboně, Jarošov nad Nežárkou, Jilem, J.Hradec, Kačlehy,
Kardašova Řečice, Kunžak, Lásenice, Lodhéřov, Lomnice
nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, N.Bystřice, N.Včelnice,
Novosedly nad Nežárkou, Okrouhlá Radouň, Peč, Písečné
nad Dyjí, Pístina, Plavsko, Pleše, Pluhův Žďár, Polště,
Ponědraž, Popelín, Příbraz, Rapšach, Ratiboř, Rodvínov,
Roseč, Rosička, Slavonice, Smržov, Staňkov, Staré Hobzí,
St.Město pod Landšt., Strmilov, Stříbřec, Střížovice, Studená,
Suchdol nad Lužnicí, Světce, Třebětice, Třeboň Újezdec,
Vícemil, Višňová, Vlčetínec, Volfířov, Vydří, Záhoří, Zahrádky
Klášterská 135,
J.Hradec
Jindřichův Hradec  
Svazek obcí Chlum u Třeboně,
Staňkov a Hamr
70907366 13.10.1999   3 Chlum u Třeboně, Staňkov, Hamr Náměstí 115,
Chlum u Třeboně
Jindřichův
Hradec
stáhni
Horní Vltava - Boubínsko 70535795 20.10.1999 5.3.2009 11 Borová Lada, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Lenora,
Nová Pec, Stožec, Strážný, Vimperk, Volary, Zbytiny
Náměstí 24,
384 51 Volary
Prachatice stáhni
Podkletí 70861498 8.9.2000   5 Brloh, Nová Ves, Křemže, Holubov, Zlatá Koruna Náměstí 35,
382 03 Křemže
Český
Krumlov
stáhni
Mikroregion Polečnice v
likvidaci
71012842 12.3.2001 29.9.2008 5 Chvalšiny, Kájov, Hořice na Šumavě, Bohdalovice, Světlík OÚ Kájov č.p.100 Český
Krumlov
 
Mikroregion "Podjavořicko" 70912734 18.4.2001 19.2.2007 8 Horní Meziříčko, Jilem, Kunžak, Popelín, Panská Dubenka,
Strmilov, Studená, Zahrádky
Obec Zahrádky 42 Jindřichův
Hradec
 
Svazek obcí Dolního Pootaví 70919771 14.5.2001   18 Cehnice, Čejetice, Jinín, Kváskovice, Miloňovice,
Nebřehovice, Osek, Paračov, Přešťovice, Radějovice, Rovná,
Řepice, Skály, Slaník, Štěkeň, Třešovice, část. Strakonic a
Kuřimany
Cehnice 76, 387
52 Cehnice
Strakonice stáhni
Mikroregion Řečicko - svazek
obcí Řečicka
70937397 19.7.2001   7 Kardašova Řečice, Pluhův Žďár, Pleše, Višňová, Újezdec,
Záhoří, Doňov
nám.J.Hrubého 64
378 21 Kardašova
Řečice
Jindřichův
Hradec
stáhni
Plynovod Dolní Němčice,
Kostelní Vydří a Volfířov
70922390 11.8.2001   3 Dačice (část Dolní Němčice), Kostelní Vydří, Volfířov Krajířova 27,
Dačice
Jindřichův
Hradec
 
Blanský les - podhůří 70819963 23.8.2001   20 Boršov nad Vltavou, Branišov, Břehov, Čakov, Dubné, Habří,
Homole, Hradce, Jankov, Kamenný Újezd, Kvítkovice, Lipí,
Planá, Radošovice, Strýčice, Včelná, Vrábče, Záboří, Závraty,
Žabovřesky
Husova 212,
373 82 Včelná
České
Budějovice
stáhni
Budějovicko - Sever 70508780 24.8.2001   7 Borek, Hrdějovice, Úsilné, Hosín, Hluboká nad Vltavou, Hůry,
Chotýčany
Pražská 66,
370 10 Borek
České
Budějovice
stáhni
Blata 70516090 1.11.2001   8 Čejkovice, Dívčice, Pištín, Hlavatce, Sedlec, Mydlovary,
Zahájí, Olešník, Dříteň, Zliv
Pištín 52,
373 46 Pištín
České
Budějovice
stáhni
Svazek obcí Peklov 70939560 1.11.2001   2 Nihošovice a Němětice Nihošovice 72,
Volyně
Strakonice stáhni
Svazek obcí Niva 70939721 1.11.2001   3 Kocelovice, Hajany, Chlum Chlum,
388 01 Blatná
Strakonice stáhni
Svazek obcí Blatenska 68538189 1.11.2001   32 Blatná, Bělčice, Bezdědovice, Bratronice, Březí, Buzice,
Čečelovice, Doubravice, Hajany, Hlupín, Hornosín, Chlum,
Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom,
Mačkov, Mečichov, Myštice, Předmíř, Radomyšl, Sedlice,
Škvořetice, Tchořovice, Třebohostice, Velká Turná, Uzenice,
Uzeničky, Záboří
J.P.Koubka 4,
388 01 Blatná
Strakonice stáhni
Sdružení měst a obcí Bukovská
voda
65050541 14.11.2001   25 Bečice, Bošilec, Dírná, Dobšice, Dolní Bukovsko, Doňov,
Drahotěšice, Drahov, Dynín, Horní Kněžeklady, Jindřichův
Hradec, Kardašova Řečice, Modrá Hůrka, Neplachov, Pleše,
Ševětín, Týn nad Vltavou, Újezdec, Val, Veselí nad Lužnicí,
Višňová, Vitín, Záhoří, Zlukov, Žimutice
Týnská 292,
373 65 Dolní
Bukovsko
České
Budějovice
stáhni
Svazek měst a obcí regionu
Pomalší
62536443 5.12.2001   23 Besednice, Borovnice, Bujanov, Doubravice, Doudleby,
Heřmaň, Kaplice, Komařice, Ločenice, Mokrý Lom, Nedabyle,
Netřebice, Nová Ves u Č. Budějovic, Omlenice, Plav,
Roudné, Římov, Soběnov, Střítěž, Střížov, Svatý Jan nad
Malší, Velešín, Vidov
Nám. J. Gurreho č.
2, 373 24 Římov
České
Budějovice
stáhni
Svazek měst a obcí okresu
Strakonice
69109541 17.12.2001   106 Bavorov, Bělčice, Bezdědovice, Bílsko, Blatná, Bratronice,
Březí, Budyně, Buzice, Cehnice, Čečelovice, Čejetice,
Čepřovice, Čestice, Číčenice, Doubravice, Drahonice,
Drážov, Droužetice, Dřešín, hajany, Hlupín, Horní Poříčí,
Hornosín, Hoslovice, Hoštice u Volyně, Chelčice, Chlum,
Chobot, Chrašťovice, Jinín, Ladov, Kalenice, Katovice,
Kladruby, Krajníčko, Kraselov, Krašlovice, Krejnice, Krty-
Hrade, Kuřimany, Kváskovice, Lažánky, Lažany, Libějovice,
Libětice,Lichotovice, Lnáře, Lom, Mačkov, Malenice,
Mečichov, Měkynec, Milejovice, Miloňovice, Mnichov,
Mutěnice, Myštice, Němčice, Nemětice, Nihošovice, Nišovice,
Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pivkovice, Pohorovice,
Pracejovice, Předmíř, Předslavice, Přechovice, Přešťovice,
Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Sedlice,
Skály, Skočice, Slaník, Sousedovice, Stožice,
Strakonice,Strašice, Strunkovice nad Volyňkou, Střelské
Hoštice, Škvořetice, Štěchovice, Štěkeň, Tchořovice,
Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Uzenice, Uzeničky,
Vacovice, Velká Turná, Vodňany, Volenice, Volyně, Záboří,
Zahorčice, Zvotoky
Velké náměstí 2,
386 01 Strakonice
Strakonice stáhni
Svazek obcí středního Pootaví 70520097 17.12.2001   10 Strakonice, Horní Poříčí, Katovice, Krty, Mnichov, Novosedly,
Pracejovice, Střelské Hoštice, Volenice, Zvotoky
Husovo nám.5,
387 11 Katovice
Strakonice stáhni
Svazek obcí Strakonicka 70960402 17.12.2001   7 Strakonice, Drachkov, Kraselov, Libětice, Mutěnice,
Radošovice, Sousedovice
Sousedovice 41 Strakonice stáhni
Svazek obcí Milevska 65986580 19.12.2001   25 Bernartice, Borovany, Božetice, Branice, Hrazany, Hrejkovice,
Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kovářov, Křižanov, Kučeř,
Květov, Milevsko, Okrouhlá, Osek, Přeborov, Přeštěnice,
Sepekov, Stehlovice, Veselíčko, Vlksice, Zbelítov, Zběšičky,
Zhoř
Husovo náměstí
391, 399 01
Milevsko
Pisek stáhni
Dobrovolný svazek obcí
severního Písecka
69103518 20.12.2001   26 Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Drhovle,
Horosedly, Kestřany, Kožlí, Králova Lhota, Lety, Minice,
Mirotice, Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerezce, Nevězice, Orlík
nad Vltavou, Ostrovec, Probulov, Předotice, Rakovice,
Smetanova Lhota, Varvažov, Vráž
Čimelice 60,
398 04 Čimelice
Pisek stáhni
Sdružení měst a obcí Vltava 69092061 27.12.2001   14 Bečice, DobšiceČenkov u Bechyně, Dolní Bukovsko, Dražíč,
Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá
Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice, Žimutice
Chrášťany 79, 373
04 Chrášťany
České
Budějovice
stáhni
Dobrovolný svazek obcí
Blanicko - Otavského regionu
69535086 28.12.2001   19 Albrechtice, Bavorov, Bílsko, Číčenice, Dolní Novosedly,
Drahonice, Heřmaň, Krajníčko, Krašlovice, Měkynec, Paseky,
Pivkovice, Protivín, Putim, Ražice, Skály, Tálín, Vodňany,
Žďár
MěÚ Protivín,
Masarykovo
nám.128, 398
11 Protivín
Pisek stáhni
Dobrovolný svazek obcí mezi
Vltavou a Otavou
69559384 28.12.2001   12 Křenovice, Olešná, Oslov, Slabčice, Vlasec, Záhoří, Vrcovice,
Vojníkov, Kluky, Temešvár, Písek
Záhoří č.8,
398 18 Záhoří
Pisek stáhni
Lišovsko 70883271 31.12.2001   5 Hvozdec, Libín, Lišov, Štěpánovice, Zvíkov 5.května 139, 373
72 Lišov
České
Budějovice
stáhni
Svazek Ločenice - Svatý Jan
nad Malší v likvidaci
62536125 31.12.2001   2 Ločenice, Sv.Jan nad Malší OÚ Ločenice č.
158, 373
22 Ločenice
České
Budějovice
 
Svazek obcí - TDO Lužnice 46630325 1.1.2002   25 Bečice, Borkovice, Březnice, Čenkov u Bechyně, Dráchov,
Dražičky, Hlavatce, Hodětín, Hodonice, Klenovice, Komárov,
Lom, Malšice, Mažice, Skalice, Skrýchov u malšic, Slapy,
Sudoměřice u Bechyně, Sviny, Ústrašice, Vlastiboř, Zálší,
Záhoří, Želeč, Žíšov
Želeč 26,
391 74 Želeč
Tábor stáhni
Mikroregion venkov 70511519 1.1.2002   30 Běleč, Borotín, Bradáčov, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice,
Hlasivo, Chotoviny, Jedlany, Jistebnice, Košín, Mladá Vožice,
Nadějkov, Nemyšl, Nová Ves, Oldřichov, Pohnánec, Pohnání,
Pojbuky, Ratibořské Hory, Rodná, Řemíčov, Slapsko,
Smilovy Hory, Sudoměřice u Tábora, Šěbířov, Těchobuz,
Vilice, Vodice, Zadní Střítež, Zhoř
Hlinecká 250, 391
37 Chotoviny
Tábor stáhni
Pod horou 70827052 1.1.2002   16 Budislav, Dírná, Dlouhá Lhota, Chotěmice, Choustník,
Chrbonín, Katov, Košice, krátošice, Krtov, Mlýny, Myslkovice,
Psárov, Skopytce, Třebějice, Tučapy
OÚ Tučapy 19
391 26 Tučapy
Tábor stáhni
Regionální svazek obcí "Vltava" 70862168 15.1.2002   18 Bohdalovice, Brloh, Český Krumlov, Dolní Třebonín, Holubov,
Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Mirkovice, Mojné, Nová
Ves, Přídolí, Přísečná, Srnín, Světlík, Větřní, Zlatá Koruna
  Český
Krumlov
 
Mikroregion Lhenicko, svazek
obcí
70963649 2.4.2002   3 Lhenice, Ktiš, Mičovice Školní 125,
384 02 Lhenice
Prachatice  
Dobrovolný svazek obcí
Prachaticko
70966290 2.5.2002   8 Husinec, Chroboly, Ktiš, Nebahovy, Prachatice, Těšovice,
Záblatí, Žernovice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice
Prachatice stáhni
Svazek obcí šumavského
podlesí
70659192 23.5.2002   14 Čestice, Hoslovice, Úlehle, Drážov, Dřešín, Vacovice,
Nihošovice, Nišovice, Němčice, Němětice, Nová Ves,
Přechovice, Volyně, Zahorčice
Čestice 1, Strakonice stáhni
Mikroregion Jindřichohradecko -
svazek obcí Jindřichohradecko
70974250 17.6.2002   16 J.Hradec, N.Včelnice, H.Radouň, Roseč, Lodhéřov,
Střížovice, Vícemil, H.Skrýchov, Kostelní Radouň, Deštná,
Okrouhlá Radouň, Rodvínov, Člunek, Hospříz, Jarošov nad
Nežárkou, Bednáreček
Klášterská 135,
J.Hradec
Jindřichův
Hradec
stáhni
Svazek lipenských obcí 15789683 26.7.2002   11 Lipno nad Vltavou, Vyšší Brod, Loučovice, Přední Výtoň,
Černá v Pošumaví, Horní Planá, Nová Pec, Frymburk,
Hořice na Šumavě, Ktiš, Stožec
Lipno nad Vlltavou
83, 382 78
Český
Krumlov
stáhni
Netolicko 71164138 4.4.2003   10 Babice, Chvalovice, Hracholusky, Lužice, Mahouš, Malovice,
Netolice, Němčice, Olšovice, Vitějovice
Mírové náměstí
208 384
11 Netolice
Prachatice stáhni
Mikroregion Chelčicko -
Lhenický, svazek obcí
71166122 23.4.2003   6 Chelčice, Mičovice, Lhenice, Truskovice, Malovice, Libějovice Chelčice 123 Strakonice stáhni
Věnec 71166131 23.4.2003   5 Čkyně, Bošice, Lčovice, Zálezly, Bohumilice Čkyně 2,
384 81 Čkyně
Prachatice stáhni
Svazek obcí Vitorazsko 71168630 2.5.2003   5 Suchdol nad Lužnicí, České velenice, Rapšach, Dvory nad
Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí, Halámky
nám.
T.G.Masaryka 9
378 06 Suchdol
nad Lužnicí
Jindřichův
Hradec
stáhni
Veselsko 71183663 4.9.2003   18 Borkovice, Bošilec, Drahotěšice, Drahov, Dynín, Mazelov,
Mažice, Neplachov, Řípec, Sviny, Újezdec, Val, Veselí nad
Lužnicí, Vlkov ( u Ševětína), Vlkov (u Veselí), Zálší, Zlukov,
Žíšov
Nám.
T.G.Masaryka 26,
Veselí nad Lužnicí
Tábor stáhni
Mikroregion Vlachovo Březí 71192964 24.11.2003   19 Malenice, Šumavské Hoštice, Žárovná, Kratušín, Budkov,
Krajníčko, Vlachovo Březí, Hoštice, Lipovice, Bušanovice,
Chlumany, Strunkovice nad Blanicí, Dvory, Dub, Čepřovice,
Tvrzice, Předslavice, Lažiště, Litochovice
Náměstí Svobody
56 384 22
Vlachovo Březí
Prachatice stáhni
LUŽNICE 71204148 13.2.2004   2 Halámky, Dvory nad Lužnicí OÚ Dvory nad
Lužnicí 63 378
06 Dvory nad
Lužnicí
Jindřichův
Hradec
stáhni
Svazek obcí Soběslavsko 71204156 13.2.2004   13 Soběslav, Dráchov, Hlavatce, Klenovice, Komárov, Mezná,
Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko u Soběslavě,
Skalice, Vlastiboř, Vesce
MěÚ Soběslav
nám. Republiky
59/I 392
01 Soběslav
Tábor stáhni
Svazek obcí regionu Písecko 71213996 20.4.2004   73 Albrechtice nad Vlt., Bernartice, Borovany, Boudy, Božetice,
Branice, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Dolní
Novosedly, Drhovle, Heřman, Horosedly, Hrazany,
Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kestřany, Kluky,
Kostelec nad Vlt., Kovářov, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice,
Křižanov, Kučeř, Květov, Lety, Milevsko, Minice, Mirotice,
Mirovice, Mišovice, Myslín, Neresce, Nevězíce, Okrouhlá,
Olešná, Orlík nad Vlt., Osek, Oslov, Ostrovec, Paseky, Písek,
Podolí I, Protivín, Přeborov, Předotice, Přeštěnice, Putim,
Rakovice, Ražice, Sepekov, Slabčice, Smetanova Lhota,
Stehlovice, Tálín, Temešvár, Varvažov, Veselíčko, Vlastec,
Vlksice, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zbelítov, Zběšičky,
Zhoř, Zvíkovské Podhradí, Žďár
MěÚ Písek Velké
náměstí 114
39719 Písek
Písek stáhni
Dobrovolný svazek obcí "Zlatý
vrch"
71210024 22.3.2004   6 Drahonice, Heřmaň, Kestřany, Putim, Ražice, Skály OÚ Ražice, Ražice
98 398 22
Ražice
Písek stáhni
Svazek obcí mikroregionu Táborsko 71223495 16.7.2004   13 Tábor,Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Chýnov, Drhovice, Nová ves u Chýnova, Radenín, Radimovice u Želče, Svrabov, Turovec, Vlčeves, Opařany, Nasavrky, Dražice Kosova 2894, 390 02 Tábor Tábor stáhni
Mikroregion Dačicko 71223649 19.7.2004   23 Báňovice, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dačice, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Jilem, Kostelní Vydří, Peč, Písečné nad Dyjí, Slavonice, Staré Hobzí, Studená, Třebětice, Volfířov, Županovice MěÚ Dačice Krajířova 27 380 13 Dačice Jindřichův Hradec stáhni
Vyšebrodsko 70535558 15.3.1999   6 Vyšší Brod, Loučovice, Horní Dvořiště, Přední Výtoň, Rožmberk nad Vltavou, Malšín MěÚ ul. Míru 250, Vyšší Brod Český Krumlov stáhni
Společenství obcí Čertovo břemeno 70133549 29.9.1999   12 Balkova Lhota, Borotín, Červený Újezdec, Heřmaničky, Ješetice, Jistebnice, Mezno, Nadějkov, Radkov, Sedlec-Prčice, Smilkov Střezimíř Borotín 57, 391 35 Borotín Tábor stáhni
Svazek obcí Blažejov a Hospříz 72546174 27.6.2011   2 Blažejov, Hospříz Blažejov 38, 378 52 Blažejov Jindřichův Hradec stáhni
Mikroregion Jindřichohradecko - západ 72567449 6.6.2012   7 Číměř, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Horní Pěna, Kačlehy, Lásenice, Vydří Horní Pěna 93, 378 31 Horní Pěna Jindřichův Hradec stáhni
Svazek obcí Poluška 1099027 17.9.2012   7 Mirkovice, Přídolí, Rožmitál na Šumavě, Netřebice, Věžovatá Pláně, Zubčice, Zvíkov Zubčice 2, 382 31 Český Krumlov stáhni
Svazek obcí Naše voda 03127923 20.9.2014   6 Dírná, Doňov, Pleše, Újezdec Višňová, Záhoří Pleše 85,37821 Kardašova Řečice Jindřichův Hradec stáhni
Svazek obcí divoká voda Loučovice 3993493 15. 4. 2015   2 Loučovice, Lipno nad Vltavou Loučovice 51, 382 76 Loučovice Český Krumlov  
Soběslavská pahorkatina 04619307 7.12.2015   8 Sedlečko u Soběslavě, Přehořov, Mezná, Psárov, Tučapy, Chotěmice, Budislav, Krtov Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01 Soběslav Tábor stáhni
Dobrovolný svazek obcí Adamov - Hůry 05382751 9.9.2016   2 Adamov, Hůry V chalupách 47, 373 71 Adamov České Budějovice stáhni
Dobrovolný svazek obcí      Dehtář 06620507 22.11.2017   9 Sedlec, Radošovice, Záboří, Němčice, Hlavatce, Chvalovice, Babice, Strýčice, Břehov Strýčice 13, 373 41 Strýčice České Budějovice  

 

Podrubrika Stanovy ke stažení

Podrubrika Blanský les – podhůří IČO: 708 19 963

Podrubrika Blata - IČO: 705 16 090

Podrubrika Budějovicko – sever IČO: 705 08 780

Podrubrika Sdružení měst a obcí Bukovská voda IČO: 650 50 541

Podrubrika Dobrovolný svazek obcí Adamov – Hůry IČO: 053 82 751

Podrubrika Lišovsko IČO: 708 83 271

Podrubrika Sdružení měst a obcí Vltava IČO: 690 92 061

Podrubrika Svazek Ločenice – Svatý Jan nad Malší – v likvidaci IČO: 625 36 125

Podrubrika Svazek měst a obcí regionu Pomalší IČO: 625 36 443

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku