Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oddělení školství

 

 • plní úkoly při zřizování a zrušování:
 1. střední školy,
 2. vyšší odborné školy,
 3. mateřské, základní, střední školy a školského zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 4. základní školy speciální,
 5. školy při zdravotnických zařízeních,
 6. školského výchovného a ubytovacího zařízení a zařízení školního stravování pro děti, žáky a studenty škol, které zřizuje kraj
 7. střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,
 8. jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,
 9. základní umělecké školy,
 10. školského zařízení pro zájmové vzdělávání
 11. dětského domova
 12. mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,
 13. zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení a školská účelová zařízení
 14. školy a školského zařízení, které jinak zřizuje obec nebo ministerstvo, pokud kraj prokáže potřebné finanční, materiálové a personální zabezpečení této školy nebo školského zařízení
 • projednává s MŠMT návrh Národního programu vzdělávání a dalších strategických dokumentů
 • projednává s MŠMT návrh soustavy oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání
 • projednává s MŠMT Rámcové vzdělávací programy pro každý obor odborného vzdělávání
 • předkládá návrhy na zřízení škol a školských zařízení jako školských právnických osob nebo příspěvkových organizací
 • projednává s MŠMT návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
 • navrhuje zřizovateli hodnocení školy a šk. zařízení podle předem daných kritérií
 • zajišťuje pro příslušníky národnostních menšin vzdělávání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, základních a středních školách, a to v obcích, v nichž byl v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích zřízen výbor pro národnostní menšiny
 • podílí se na způsobu zajištění organizace vzdělávání v jazyce národnostní menšiny společně s příslušnou obcí
 • navrhuje zřizovateli povolit výjimku do počtu 4 dětí, žáků a studentů u škol, které zřizuje z počtu stanoveného prováděcím předpisem
 • navrhuje zřizovateli udělit souhlas s vydáním stipendijního řádu jednotlivých středních a vyšších odborných škol, podle něhož lze žákům a studentům poskytovat prospěchové stipendium
 • navrhuje zřizovateli zřídit přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
 • projednává žádosti škol o organizování kurzů pro získání základního vzdělání na středních školách
 • nejde-li o případ zrušení školské právnické osoby z důvodu sloučení, splynutí nebo rozdělení, zajišťuje přechod práv a povinností školské právnické osoby zřízené krajem včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na kraj
 • v případě soukromých škol, u nichž nebyla určena školská právnická osoba k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení školské právnické osoby s likvidací, nabídne likvidátor čistý majetkový zůstatek kraji
 • navrhuje zřizovateli jmenování ředitele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení; a odvolání ředitele v souladu s podmínkami uvedenými ve školském zákoně
 • předkládá zřizovateli návrhy ve věcech rejstříku škol a školských zařízení a vzniku příspěvkových organizací a školských právnických osob
 • zpracovává pro zřizovatele čestné prohlášení pro zápis do rejstříku škol se sdělením, že na majetek zřizovatele ve správě školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace nebylo vyhlášeno insolvenční řízení
 • připravuje zřizovateli stanovisko o působení nově vzniklé střední nebo vyšší odborné školy na území kraje jiného zřizovatele pro účely zápisu do rejstříku škol
 • v případě výmazu školy nebo oboru vzdělání z rejstříku škol a školských zařízení navrhne škole, případně kraji možnost pokračovat ve vzdělávání pro žáky a studenty ve stejném nebo obdobném oboru vzdělání u škol zřizovaných krajem
 • zpracovává podklady pro zřízení školských rad doložené jednotlivými školami a zpracovává návrh volebního řádu školské rady ke schválení zřizovateli
 • předkládá zřizovateli případné návrhy a podněty školské rady a zajišťuje jeho účast při opakovaném projednávání schvalování výroční zprávy školy, školního řádu školy a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků; v případě neschválení těchto dokumentů navrhuje zřizovateli další postup
 • předává zřizovateli návrh vyřízení stížností a případná navrhovaná opatření přijatá k nápravě, informuje o nich Českou školní inspekci
 • navrhuje nápravná opatření radě kraje u škol a školských zařízení zřizovaných krajem na základě výsledků inspekční činnosti
 • zajišťuje výkon samosprávy ve školství uložený orgány kraje
 • zajišťuje dostupnost vzdělávání a školských služeb podle místních podmínek
 • předkládá MŠMT statistické údaje v rámci statistických zjišťování zařazených do programu statistických zjišťování podle zákona o státní statistické službě
 • připravuje podklady pro vydání zřizovacích listin školských právnických osob a příspěvkových organizací včetně jejich dodatků
 • zpracovává na základě zadání podklady pro sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školské právnické osoby či příspěvkové organizace
 • připravuje stanoviska k přidělování grantů (např. v rámci Norských fondů a dalších) a dotací směřujících do oblasti vzdělávání
 • koordinuje zpracování zpráv o činnosti jednotlivých škol pro radu kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • konzultuje za oblast vzdělávání žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, vzdělávacích fondů EU a projektů v rámci Krajského plánu rozvoje vzdělávání
 • zajišťuje zahraniční kontakty za oddělení
 • zajišťuje předkládání materiálů ve své působnosti pro jednání výborů zastupitelstva kraje a pro jednání orgánů kraje
 • ve spolupráci s odborem kancelář ředitele krajského úřadu administruje evidenci stížností
 • zajišťuje metodickou pomoc a odborné konzultace v oblastech:
 • uplatňování správního řádu ve školství
 • uznávání vzdělání získaného na zahraniční škole
 • šetření stížností, školního stravování, BOZP
 • dotační programy MŠMT

 

Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu

 

 • navrhuje v souladu se „Zásadami Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory" vyhlašování krajských programů podpory zájmové činnosti dětí a mládeže, podpory tělovýchovy a sportu a podpory sportovní reprezentace kraje, dotačních programů a ostatních dotačních titulů v rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje pro příslušný kalendářní rok
 • zajišťuje po obsahové stránce optimální zapojení všech institucionálních zařízení pro základní umělecké a zájmové vzdělávání bez rozdílu zřizovatelů (základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, školní družiny, školní kluby, domovy mládeže) do systému nabídky volnočasových aktivit na území Jihočeského kraje a podílí se na systému jejich finančního zabezpečení
 • poskytuje odborné konzultace a metodickou činnost z oblasti základní umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže i tělovýchovy a sportu všem zainteresovaným subjektům bez rozdílu zřizovatele
 • zajišťuje soulad rozšiřování nabídky aktivit z oblasti základního uměleckého a zájmového vzdělávání i mimoškolní činnosti dětí a mládeže i nabídky tělovýchovných a sportovních aktivit se zájmy a potřebami občanů kraje i jeho jednotlivých měst a obcí
 • připravuje podklady, zpracovává návrhy a koordinuje realizaci jednotlivých konkrétních opatření z koncepčních a strategických dokumentů kraje :
 • „ Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočeském kraji",
 • „ Koncepce dalšího rozvoje zájmového vzdělávání v Jihočeském kraji",
 • „ Strategie podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji"
 • zpracovává podklady pro návrh rozpočtu kraje v oblasti mládeže a sportu
 • organizačně zajišťuje účast krajské reprezentace na olympiádách dětí a mládeže věkové kategorie 10-15 let (liché roky - letní hry, sudé roky - zimní hry)
 • organizačně zajišťuje průběh a vyhlašování ankety Sportovec Jihočeského kraje
 • podílí se na obsahovém zabezpečení jednotlivých zasedání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje i na plnění přijatých usnesení
 • podílí se na obsahovém zabezpečení jednotlivých zasedání Jihočeského všesportovního kolegia i na plnění přijatých usnesení, spolupracuje s Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje
 • podílí se na přípravě podkladů pro výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování zařízení pro děti a mládež i tělovýchovu a sport
 • podílí se na přípravě žádostí o finanční podpory z celostátních i evropských fondů za celou oblast zájmového vzdělávání, mimoškolních volnočasových aktivit i tělovýchovy a sportu a v daných oblastech dle vnitřních předpisů kraje i na práci hodnotitelských komisí, eventuálně na předběžné, průběžné a následné kontrole
 • pravidelně doplňuje a aktualizuje na webových stránkách kraje rubriky „Děti a mládež - zájmová činnost" a „Sport a tělovýchova"
 • zajišťuje zahraniční kontakty v oblasti mládeže a sportu.

 

Oddělení ekonomiky školství

 

 • zpracovává podklady pro návrh SRV a rozpočtu na příslušný kalendářní rok pro jednotlivé školy a školská zařízení, které zřizuje kraj
 • sleduje čerpání rozpočtu a navrhuje úpravy rozpočtu pro školy a školská zařízení zřizované krajem
 • připravuje podklady pro návrh na provedení rozpočtových opatření
 • zajišťuje a zpracovává plány reprodukce škol a školských zařízení zřizovaných krajem
 • připravuje podklady pro schválení účetní závěrky a zlepšeného výsledku hospodaření škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem
 • provádí vyhodnocení hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem
 • spravuje Fond rozvoje školství v souladu s jeho schváleným statutem
 • zpracovává návrhy materiálů z ekonomiky školství pro jednání VVVZ, FV, Kontrolní výbor, RK a ZK - čerpání FRŠ, převod z RF do IF, přijetí finančních darů, schválení odpisových plánů a další
 • připravuje účetní doklady k zajištění financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem
 • provádí veřejnosprávní kontrolu hospodaření s finančními prostředky škol a školských zařízení zřizovaných krajem; jedná se o celkovou kontrolu hospodaření organizace - správnost, průkaznost, úplnost a srozumitelnost účetnictví, dodržování rozpočtové kázně, efektivnost a hospodárnost použití svěřených prostředků, dodržování obecně závazných právních předpisů
 • vypracovává programy ke konkrétním kontrolním akcím, zpracovává protokoly a ostatní kontrolní dokumentaci
 • projednává výsledky kontrol s kontrolovanými subjekty, zpracovává stanoviska a doporučení, navrhuje opatření a sleduje jejich realizaci
 • šetří stížnosti z oblasti ekonomiky školství u škol a šk. zařízení zřiz. krajem a navrhuje nápravná opatření zřizovateli
 • odpovídá za přípravu návrhů pro rozhodování rady kraje o odvodech do rozpočtu ukládaných zřizovaným příspěvkovým organizacím dle § 28 a 31 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zpracovává zprávy o výsledcích finančních kontrol za školy a školská zařízení zřízená krajem
 • zajišťuje výkon samosprávy uložený orgány kraje
 • provádí metodickou a konzultační činnost pro školy a školská zařízení zřízená krajem v následujících oblastech
 • rozpis rozpočtu
 • finanční vypořádání prostředků rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu
 • kontrolní činnost
 • účtování příspěvkových organizací
 • zpracovává podklady z ekonomické části pro dlouhodobý záměr kraje a výroční zprávu kraje o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji

 

Oddělení zaměstnanosti a odměňování

 

 • navrhuje příspěvky na neinvestiční náklady na mzdové prostředky jinak hrazené státem pro školy a školská zařízení, které zřizuje kraj
 • zpracovává podklady pro stanovení mzdových a platových náležitostí ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje kraj
 • stanovuje mzdové a platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje kraj včetně vyhotovování platových výměrů
 • vyhotovuje jmenovací dekrety pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem, potvrzení na pracovním místě, odvolání z pracovního místa, popřípadě vzdání se pracovního místa
 • zpracovává podkladové materiály pro jednání RK v dané oblasti
 • zajišťuje výkon samosprávy uložený orgány kraje
 • šetří stížnosti z oblasti odměňování u škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi, navrhuje nápravná opatření
 • zajišťuje odborné konzultace a metodickou činnost v oblastech rozpisu rozpočtu, financování dle krajských normativů, v pracovněprávních vztazích, mzdových otázkách, výkaznictví zaměstnanců a mzdových prostředků

 

Oddělení evropských fondů a strategií

 

 • Příprava, realizace a vyhodnocování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP), organizace tematických setkávání ředitelů SŠ a VOŠ zaměřených na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání, plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol
 • Koordinace s ORP při zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) a zapracování relevantních výstupů MAP do KAP
 • Spolupráce s OEZI ve věci Regionální stálé konference (RSK) a Pracovní skupiny vzdělávání včetně předkládání materiálů pro jednání RSK
 • Koordinace předkládání projektů do OPŽP, IROP, OP VVV, projektů z dalších operačních programů EU, včetně zpracování materiálů pro jednání orgánů kraje
 • Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava procesů výběru a hodnocení projektů realizovaných z prostředků EU, koordinace přípravy k předložení projektů,včetně poradenské, metodické a konzultační činnosti u projektů se zaměřením na oblast vzdělávání
 • Posuzování a analýza možností využívání prostředků z fondů EU a ostatních zahraničních zdrojů
 • Spolupráce při řešení nesrovnalostí při čerpání finančních prostředků z fondů EU
 • Spolupráce s OREG při přípravě VZ v rámci projektů realizovaných z fondů EU
 • Zajišťuje předkládání materiálů ve své působnosti pro jednání výborů zastupitelstva kraje a pro jednání orgánů kraje
 • Analýza a interpretace dat souvisejících s projekty z EU, spolupráce s resortními ministerstvy a ostatními orgány a organizacemi
 • Spolupráce s VŠ a výzkumnými organizacemi i ve vztahu k RIS 3
 • Úzká spolupráce s oddělením školství a s ostatními odděleními OŠMT ve věci koordinace realizace projektových aktivit škol a OŠMT
 • Podílí se na hodnocení ředitelů škol a školských zařízení podle předem daných kritérií ve vazbě na projekty EU
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku