Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Oddělení školství

 

V rámci zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání:

 • podílí se na zpracování v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji
 • zpracovává každoročně Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, předkládá ji zastupitelstvu kraje a ministerstvu na vědomí a zveřejňuje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • vydává souhlas se zřízením tříd, oddělení nebo studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci školy
 • vydává souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga ve třídě mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a ve studijní skupině vyšší odborné školy
 • zajistí pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, a kteří na území České republiky, kde taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo na území České republiky studuje, anebo získala právo pobytu na území České republiky z jiného důvodu dlouhodobě pobývají a kteří plní povinnou školní docházku podle tohoto zákona, ve spolupráci se zřizovatelem školy
 1. bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků
 2. podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka podporu výuky mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude koordinována s běžnou výukou v základní škole
 • zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou uskutečňovat vzdělávání cizinců, kteří oprávněně pobývají na území ČR
 • předává údaje z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik na MŠMT za školy zřizované krajem, za soukromé školy, za církevní školy a sumárně za školy zřizované obcemi předané obcemi s rozšířenou působností krajskému úřadu
 • stanoví dítěti s hlubokým mentálním postižením podle místa trvalého pobytu dítěte se souhlasem zákonného zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení a odpovídající pomoc při vzdělávání dítěte, zejména pomoc pedagogickou a metodickou. Dojde-li ke změně duševních a fyzických možností dítěte, způsob vzdělávání odpovídajícím způsobem upraví
 • vydává souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • zajistí komisionální přezkoušení žáka, pokud je vyučujícím ředitel školy a pokud má zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí a písemně do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení o přezkoušení požádá
 • rozhoduje o případném konání opravné zkoušky nebo komisionálního přezkoušení na jiné základní nebo střední škole a spolupracuje v této záležitosti s Českou školní inspekcí
 • uděluje souhlas s pořádáním kursů pro získání základního vzdělání na základních a středních školách v denní i dálkové formě vzdělávání
 • pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně oddělení školství počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání; oddělení školství neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • jmenuje předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, státní jazykové zkoušky, maturitní zkoušky a pro absolutoria a kontroluje splnění předpokladů pro jejich jmenování
 • každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo část maturitní zkoušky nebo absolutorium, může písemně požádat odbor školství krajského úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání zkoušky o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky, včetně rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky
 • vydává osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice
 • vydává rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen „nostrifikace"); v případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nesplní požadavky nařizuje vykonání nostrifikační zkoušky
 • ukládá údaje do seznamu MŠMT o žádostech ve věci řízení o vydání uznání vysvědčení zahraniční školy
 • vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a školských zařízeních s výjimkou mateřských škol a školských zařízení, které zřizuje ministerstvo a církev
 • provádí výmaz školy a školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení dle podmínek uvedených ve školském zákoně, a v průběhu řízení o výmazu rozhoduje o opatřeních, která zamezí nehospodárnému využití finančních prostředků státního rozpočtu
 • zajistí společně s příslušnou obcí plnění povinné školní docházky žáků školy v případě jejího výmazu z rejstříku škol a šk. zařízení a dále pokud území obce nebo jeho část nespadá pod školský obvod a je ohrožena povinná školní docházka dítěte, opatřením obecné povahy vytvoří nebo rozšíří školský obvod nejdéle na 24 měsíců
 • předává údaje z rejstříku ministerstvu k evidenci a ke zveřejnění
 • žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává u odboru školství krajského úřadu příslušného podle sídla právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, do 30. září. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede ministerstvo, odbor školství krajského úřadu postoupí žádosti se svým vyjádřením ministerstvu do 30. listopadu.
 • rozhoduje o žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku do 90 dnů od doručení žádosti odboru školství krajského úřadu
 • rozhoduje do 30 dnů od doručení žádosti o nejvyšším počtu žáků a studentů v jednotlivých povolených oborech vzdělání a formách vzdělání; uvedené rozhodnutí zasílá ministerstvu na vědomí a ke zveřejnění

 

 • odbor školství krajského úřadu plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a šk. zařízení všech zřizovatelů, při rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí škol a školských zařízení ve správním řízení a dále je odvolacím orgánem ve věci přestupků v oblasti vzdělávání
 • přijímá nápravná opatření u škol a šk. zařízení zřizovaných krajem na základě výsledků inspekční činnosti
 • vydává zápisové lístky na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce vyjma žáků základních škol při přijímání uchazečů do oborů vzdělávání na střední škole, zápisový lístek je opatřen otiskem razítka krajského úřadu

 

Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu

 

 • podílí se na zpracovávání v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji a na zpracovávání Výročních zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, a to za oblast základního uměleckého, zájmového a tělovýchovného vzdělávání
 • zajišťuje po obsahové stránce optimální zapojení všech institucionálních zařízení pro základní umělecké a zájmové vzdělávání bez rozdílu zřizovatelů (základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností, školní družiny, školní kluby) do systému nabídky volnočasových aktivit na území Jihočeského kraje a podílí se na systému jejich finančního zabezpečení,
 • zajišťuje organizaci a financování okresních a krajských kol postupových soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo Jihočeským krajem včetně poskytování účelových finančních prostředků a kontroly jejich využití,
 • zabezpečuje realizaci „Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020" v oblasti podpory nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, které nemají nadregionální působnost, včetně podílu na jejich finančním zabezpečení,
 • zajišťuje v souladu s metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR koordinaci informačních center mládeže,
 • Oddělení ekonomiky školství
 • poskytuje s vědomím zastupitelstva finanční prostředky státního rozpočtu v souladu s § 161, odst. 6, písm. a) a b) školám zřizovaným krajem a obcemi a kontroluje jejich využití
 • stanoví krajské normativy ONIV v rámci přímých výdajů na vzdělání jako výši výdajů připadajících na jednotku výkonu na příslušný kalendářní rok
 • poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu soukromým školám v souladu s § 162, odst. 4 podle zákona č. 306/1999 Sb. a kontroluje jejich využití
 • přiděluje s vědomím zastupitelstva finanční prostředky státního rozpočtu školám a školským zařízením na pokusná ověřování a rozvojové programy vyhlášené MŠMT v souladu s § 163, odst. 1, písm. a) a kontroluje jejich využití.
 • vypořádává se školami a školskými zařízeními finanční prostředky státního rozpočtu, které poskytuje na činnost škol a školských zařízení, včetně prostředků z rozpočtu EU, státních fondů, Národních fondů, přidělených prostřednictvím ORJ OŠMT a předává výsledky finančního vypořádání ministerstvu

 

Oddělení ekonomiky školství

 

 • poskytuje s vědomím zastupitelstva finanční prostředky státního rozpočtu v souladu s § 161, odst. 6, písm. a) a b) školám zřizovaným krajem a obcemi a kontroluje jejich využití
 • stanoví krajské normativy ONIV v rámci přímých výdajů na vzdělání jako výši výdajů připadajících na jednotku výkonu na příslušný kalendářní rok
 • poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu soukromým školám v souladu s § 162, odst. 4 podle zákona č. 306/1999 Sb. a kontroluje jejich využití
 • přiděluje s vědomím zastupitelstva  finanční prostředky státního rozpočtu školám a školským zařízením na pokusná ověřování a rozvojové programy vyhlášené MŠMT v souladu s § 163, odst. 1, písm. a) a kontroluje jejich využití.
 • vypořádává se školami a školskými zařízeními finanční prostředky státního rozpočtu, které poskytuje na činnost škol a školských zařízení, včetně prostředků z rozpočtu EU, státních fondů, Národních fondů, přidělených prostřednictvím ORJ OŠMT a předává výsledky finančního vypořádání ministerstvu

 

Oddělení zaměstnanosti a odměňování

 

 • rozepisuje s vědomím zastupitelstva podle Směrnice MŠMT - Závazné zásady, finanční prostředky státního rozpočtu
 1. přímo školám a školským zařízením zřizovaných obcemi nebo svazky obcí (příspěvkové organizace, popř. školské právnické osoby) s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení podle § 117 odst. 1 písm. c) a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, prostředky na platy, náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné
 2. přímo školám a školským zařízením zřizovaných kraji (příspěvkové organizace, popř. školské právnické osoby), s výjimkou jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a školských zařízení výchovných a ubytovacích zařízení podle § 117 odst. 1 písm. c) školského zákona, prostředky na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné
 • finanční prostředky ze státního rozpočtu rozepisuje podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stavovaných, uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stravovaných, uvedeného ve školském rejstříku
 • stanoví krajské normativy podle bodu a) a b) jako výši výdajů připadajících na jednotku výkonu na příslušný kalendářní rok a zveřejní je
 • sleduje čerpání rozpočtu mzdových prostředků a navrhuje úpravy rozpočtu z vytvořené rezervy na mzdové prostředky pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem
 • na návrhy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností provádí úpravy rozpočtů mzdových prostředků pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi
 • zpracovává a předkládá RK a ZK zprávy o rozpisech rozpočtů škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi
 • spolupracuje s oddělením ekonomiky školství na finančním vypořádání mzdových prostředků státního rozpočtu, které jsou poskytovány na činnost škol a školských zařízení
 • provádí veřejnosprávní kontrolu vynaložených finančních prostředků ze státního rozpočtu na školách a školských zřízeních zřizovaných krajem a obcemi uvedených v bodech a) a b)
 • provádí kontroly výkonu přenesené působnosti obcí v souladu s § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.
 • vypracovává programy ke konkrétním kontrolním akcím, zpracovává protokoly a ostatní kontrolní dokumentaci
 • projednává výsledky kontrol s kontrolovanými subjekty, zpracovává stanoviska a doporučení, navrhuje opatření a sleduje jejich realizaci
 • zpracovává zprávy o výsledcích provedených finančních kontrol za školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi
 • odpovídá za přípravu návrhů odvodů neoprávněně vyplacených finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zjištěných při kontrolní činnosti
 • zpracovává podklady pro výroční zprávu kraje o počtu pedagogických zaměstnanců vybraných typů škol a školských zařízení

 

Oddělení evropských fondů a strategií

 

 • Zajišťuje zpracování Dlouhodobého záměru kraje v oblasti vzdělávání, včetně ostatních strategií a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
 • Podílí se na zpracování výročních zpráv o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji
 • Zajišťuje metodickou pomoc školám a školským zařízením všech zřizovatelů v oblasti finančního partnerství dle § 32a školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku