» DOPRAVNÍ VÝCHOVA


 

 

Děti jsou nejlépe přístupné přirozenému učení od nejútlejšího dětství, návyky zafixované v období přirozeného rozvoje a průběžně posilované až do dospělého věku jsou nejlepším nástrojem k zajištění a upevnění správného chování a rozhodování v silničním provozu. Přitom nejvhodnější formou učení je přirozené a nenásilné působení, učení se prostřednictvím hry a praktické aplikace. V provozu na pozemních komunikacích více než kde jinde platí, že ke správnému jednání nepostačuje pouze znalost naučená z knih a testů, nutné je, aby byla vždy v převažující míře doplněna praktickým uplatněním takto získaných vědomostí. V dopravním provozu dochází k rychlému sledu událostí, k časté a také nenadálé změně situace, kterou musí každý její účastník vnímat podvědomě a v kontextu všech souvisejících faktorů a rychle se rozhodovat. Není zde tedy prostor k dlouhé úvaze a přemýšlení, proto si děti musí osvojit schopnost rychlého a správného vyhodnocení situace k volbě správného řešení. Cílem dopravní výchovy je tedy nejen osvojení si základních pravidel bezpečnosti provozu, ale především schopnosti uplatnit je praxi tak, aby dítě byť samo bez doprovodu dospělého jedince správně vyhodnotilo, jak se v určitém okamžiku správně zachovat. Takovou znalost lze získat pouze aktivní účastí v provozu a schopností identifikovat možná nebezpečí, která zde hrozí. Pěstováním správných návyků přiměřeně věku od nejútlejšího dětství bude nejlépe zajištěna bezpečnost dětí, neboť právě takto vychovaní jedinci přenášejí návyky z dětství do svého jednání v dospělosti. Kromě aktivního vyhledávání je tedy nutné děti učit také vzájemné ohleduplnosti a toleranci a vstřícné empatii. Popsaný přístup byl opakovaně vyhodnocen jako nejpřínosnější preventivní opatření v rámci bezpečnosti silničního provozu, když lze uzavřít, že v zemích, kde je s mládeží intenzívně pracováno je obecně nižší míra nehodovosti. Základním cílem je dosažení maximální účinnosti programu v dopravní výchově dětí, která je přímo úměrná atraktivitě naplánovaných činností.

S vědomím těchto skutečností si Jihočeský kraj klade za cíl vytvořit na základě této strategie komplexní program také v dopravní výchově, kterou budou sjednoceny a doplněny dosavadní dílčí kroky tak, aby byly motivovány k účasti na BESIP všechny dotčené složky v rámci Jihočeského kraje prostřednictvím krajského úřadu a krajského koordinátora BESIP od předškolních a školních zařízení přes jednotlivé složky Policie ČR, obecních policií, Českého červeného kříže, nemocničních zařízení až k jednotlivým obcím s rozšířenou působností. V rámci této strategie si stanovuje tyto cíle:

  •  zapojit do krajského systému BESIP maximální počet předškolních a školních zařízení
  •  zapojit do krajského programu BESIP středoškolské studenty a učně
  •  zapojit do krajského programu BESIP dospělé a děti vrámci rodinných programů
  •  koordinovat vzájemnou spolupráci složek zapojených a zainteresovaných do BESIP, zajistit jejich vzájemnou informovanost a provázanost, vytvořit krajskou pracovní skupinu BESIP
  •  monitorovat a vyhodnocovat pravidelně výsledky krajského systému dopravní výchovy a motivovat pedagogy voblasti BESIP
  •  zapojit do krajského programu také všechny obce srozšířenou působností vkrajské územní působnosti
  •  vytvořit atraktivní a účinné grantové programy.

Pro všechny pedagogické pracovníky podílející se na výchově v systému BESIP pak budou organizovány jedenkrát ročně semináře, jejichž cílem bude jednak příprava na následující školní rok na všech úrovních práce a jednak vyhodnocení uplynulého školního roku včetně ocenění dosažených výsledků. 

Z důvodu zatraktivnění výuky dopravní výchovy a témat souvisejících byly o spolupráci požádány Městské Policie, organizace sdružené v IZS a Český červený kříž v Jihočeském kraji.  Termíny téma a formu spolupráce je nutno dohodnout individuálně s ohledem na primární úkoly oslovených organizací.  Kontakty naleznete zde.