» KONTROLY SILNIČNÍ SÍTĚ


Plán kontroly silniční sítě klikmapa

Jihočeský kraj, jakožto vlastník silnic II. a III. třídy na svém území spravuje tuto silniční síť prostřednictvím krajem zřizované příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Jednou z neoddělitelných činností majetkového správce je též oblast BESIPu. Jejich činnost na silnicích je za účelem bezpečnosti provozu buď přímo prováděna, nebo s ní úzce souvisí.

Pracovníci krajského úřadu vykonávají pravidelně kontrolu činnosti Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Měsíčně jsou kontrolovány vybrané úseky silnic v délce cca 200 km.

 

Výsledky kontroly silniční sítě

Činnost majetkového správce v oblasti údržby silnic úzce souvisí či přímo ovlivňuje bezpečnost silničního provozu. Kontrola silniční sítě je tedy zaměřena též na stav vodorovného a svislého dopravního značení a zařízení, stav záchytných a bezpečnostních zařízení (svodidla, zábradlí), stav doprovodné silniční vegetace, sečení příkopů, úklid silnic po zimním období.

S podrobným vyhodnocením pravidelných kontrol silniční sítě kraje je následně majetkový správce seznámen a dále jsou v případě shledaných nedostatků dohodnuta okamžitá opatření k nápravě či konzultovány a zvažovány koncepční a organizační změny přispívající ke zkvalitnění výsledků činnosti organizace.