» ŠKOLICÍ STŘEDISKA PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ V JIHOČESKÉM KRAJI


AKREDITOVANÁ ŠKOLICÍ STŘEDISKA ŘIDIČŮ V JIHOČESKÉM KRAJI 

 


AKTUALITY

 

greenlanegal
(LURA 13. 5. 2020) Aplikace Green Lane pro řidiče a dopravce - Dovolujeme si převzít zprávu pana Milana Špáse ze dne 7. 5. 2020 ze stránek Centra služeb pro silniční dopravu, která se týká nové aplikace pro řidiče a dopravce: Snadněji přes hranice

Aplikace Green Lane Monitoring, vyvinutá Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém Galileo (GSA) ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší praktický nástroj pro řidiče kamionů, dopravce, ale i kontrolní orgány v silniční dopravě. Pro podporu evropské mobility a logistiky je aplikace navržena tak, aby reagovala na potřeby řidičů nákladních vozidel i činnosti kontrolních orgánů a to pomocí dvou intuitivních uživatelských rozhraní. Na základě informací o poloze vozidla, které poskytuje satelitní navigační systém Galileo, a s přispěním samotných řidičů, je uživatelům k dispozici přehled o čekacích dobách na hraničních přechodech. Vložení aktuálních údajů o situaci na hraničním přechodu zabere řidiči jen několik vteřin, výrazně však může přispět k informovanosti druhých. V blízkosti hraničního přechodu, může řidič obdržet informace o dalším postupu a o době zdržení. Systémem nejsou přenášeny žádné osobní informace, a veškeré nakládání s údaji je v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679. Aplikace Green Lane je zdarma ke stažení na portálu Play Store, který běžně využívají uživatelé tefonů se systémem Android nebo přes https://galileogreenlane.eu/, kde je také možné získat další informace o systému, včetně uživatelské příručky k aplikaci https://galileogreenlane.eu/cz.php.

 

 

kartaridice 

(LURA 14. 4. 2020) Karta řidiče profesionála a další doklady - Dovolujeme si převzít zprávu pana Milana Špáse ze dne 7. 4. 2020 ze stránek Centra služeb pro silniční dopravu, která se týká výměn karet řidičů: Vyměňte si kartu řidiče včas

"Je potěšující zpráva, že výroba, distribuce a vydávání karet řidiče funguje i v době nouzového stavu bez problémů. V případě, že řidič požádá o vydání nové karty v zákonné lhůtě, to znamená nejpozději 15 dnů před vypršením platnosti karty, nemůže se stát, že by neměl platnou kartu k dispozici. S ohledem na omezenou úřední dobu však doporučujeme návštěvu úřadu neodkládat a využít možnosti podání žádosti o vydání nové karty až jeden měsíc předem. Žádost se musí podat osobně, ale podobně jako u řidičských průkazů, na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Řízení vozidla, vybaveného digitálním tachografem, bez platné karty se ani v této situaci nepřipouští, pokud si řidič nepožádal o její výměnu včas a ve stanovené lhůtě. Proto nebude při silničních kontrolách akceptován žádný jiný náhradní záznam dob řízení a odpočinku řidiče. Oproti tomu je po dobu trvání nouzového stavu možné předložit při kontrole řidičský průkaz, jehož platnost uplynula. Rovněž se prozatím neřeší neplnění podmínek týkajících se profesní způsobilosti řidiče v případě, že řidič měl absolvovat pravidelné školení, ale ne z vlastního zavinění ho neabsolvoval."

 

pozor
(LURA 3. 4. 2020) Mimořádná opatření v mezinárodní dopravě, infolinka 225 131 810 (PO-PÁ 9:00-17:00h) - Od pondělí 16. 3. je pro české občany zakázáno cestovat za hranice. Cizincům je zakázáno vstoupit na území České republiky. Mezinárodní autobusová, železniční a lodní doprava je pozastavena. Návrat českých občanů do země a návrat cizinců do zahraničí je samozřejmě povolen. Vláda rozhodla o karanténě pro všechny, kteří se vrací ze zahraničí. Výjimku z této karantény mají řidiči mezinárodní nákladní silniční dopravy, řidiči autobusů, pendleři pracující ve zdravotnických službách, lékaři nebo pracovníci servisu kritické infrastruktury. Výjimku vycestovat za hranice mají pouze řidiči nákladních vozidel, řidiči autobusů, posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistři, lodní kapitáni a členové posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiči vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, která je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami. Výjimku cest do zahraničí má i externí řidič vozidla do 9 osob, ale pouze v případě střídání lodních kapitánů a posádek nákladních plavidel (tento řidič dokládá smlouvou). Na mezinárodní dopravu se od 31. 3. vztahuje povinnost karantény v případě, že řidič/lodník/člen posádky dopravního letadla strávil v zahraničí více než 21 dní. Řidiči mezinárodní nákladní silniční dopravy nejsou pendlery! Nadále je pořád možné vyzvednout osobním vozem nákladní vozidlo v zahraničí a poté se stejně vrátit zpět. Pokud řidič pracuje v nákladní dopravě a jezdí pouze po Německu/Rakousku, tak je brán jako pendler a nemá výjimku z mezinárodní nákladní dopravy. Více informací zde .

 

 

tacho  (LURA 20. 3. 2020) Dočasné výjimky režimu řidičů - Z důvodu mimořádné situace vydalo ministerstvo dopravy dočasnou výjimku podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) 561/2006 - tolerování odchylek od pravidel dob řízení a odpočinku. Tato výjimka je odůvodněna stále probíhající pandemií COVID-19 (koronavirus) a potřebou dopravního sektoru zajistit v chodu klíčová hospodářská odvětví, a v neposlední řadě také možnost dodat zboží. Koho se výjimka týká:Řidičů, kteří z důvodu kontrol na hraničních přechodech nebo i z důvodu jiných hygienických opatření zavedených např. u zákazníků, vyvolaných epidemií koronaviru, budou nuceni se odchýlit od předepsaných dob řízení a odpočinku. Tato dočasná výjimka se vztahuje na všechny řidiče, kteří se podílejí na přepravě zboží v České republice. Jak se při nedodržení režimu řidiče zachovat:Důvod odchylky se musí nejpozději po dojetí na místo čerpání přestávky či odpočinku zaznamenat na výtisk z tachografu nebo na záznamový list (tachografický kotouček). Současně musí řidiči dbát na to, aby žádným způsobem neohrozili bezpečnost silničního provozu. Doba trvání výjimky:od 16.3.2020, 00:00 hodin do 14.4.2020, 23:59h . Evropská komise a kontrolní orgány v EU jsou o výjimkách stanovených jednotlivými státy informovány a budou je při silničních kontrolách zohledňovat. V případě mezinárodní silniční dopravy doporučujeme sledovat souhrnné informace na: https://www.euro-controle-route.eu/news/1132/enfor...  

 

 


VYSVĚTLENÍ NAŘÍZENÍ 561/2006 

 

 

VÝJIMKY Z NAŘÍZENÍ 561/2006 A 165/2014

 

 

PRACOVNÍ REŽIMY ŘIDIČŮ

 

UPEVNĚNÍ NÁKLADU

 

KABOTÁŽNÍ PŘEPRAVA

 

PŘEPRAVA ADR 2019

 

SYSTEMCONSULT

 

TRUCKMALL.CZ