» STAVEBNĚ A DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍV roce 2020 byly realizovány tyto akce:

 

Okružní křižovatka Slavonice - ul. Mařížská a Nádražní - v obci Slavonice v okrese Jindřichův Hradec bylo z důvodu vysoké nehodovosti rekonstruována styková křižovatka silnic II/152 a II/406 na kruhový objezd. Výsledná okružní křižovatka eliminuje hlavní příčinu nehod nedání přednosti v jízdě z důvodu přehlédnutí dopravního značení. V rámci realizace bylo v blízkosti křižovatky vybudováno veřejné osvětlení a chodníky pro pěší s místy pro přecházení, které v této lokalitě dříve chyběly.

 

Nově vybudovaný kruhový objezd:

 

kruhslavonice

 

 

 

Úsek sil. II/166, zejména zatáčka u obce Křenov

 

Stavba řešila místo častých dopravních nehod, které z důvodu hustého rozmístění stromů v blízkosti silnice často končili vážným zraněním. Odstraněním stromů došlo k výraznému zlepšení viditelnosti a eliminaci pevných překážek na tomto úseku.  Současně bylo řešeno i osazení nového dopravního značení a odvodnění dotčené části silnice.

 

Původní stav - stromořadí brání ve výhledu a vytváří nebezpečnou pevnou překážku:

 

krenovpuvodni

 

Nový stav - stromořadí bylo odstraněno pro snížení rizika vážných následků při dopravních nehodách:

 

krenovnovy

 

Silnice II/123 Jistebnice, úprava tělesa vozovky - v rámci úpravy byl vyměněn povrch vozovky včetně zpevnění krajnic, čímž došlo k rozšíření vozovky. Podél komunikace byla osazena svodidla, která zabraňují vozidlům v případě ztráty kontroly vyjet mimo vozovku do koryta vodního toku.

 

jistebnice

 

 

Silnice III/15529 ulice Plavská - 1. etapa - z důvodu zvyšující se intenzity dopravy a pohybu chodců v dané lokalitě byla vozovka rozšířena o 1,0 m a před začátkem obytné zástavby byly přidány zpomalovací prvky.  Součástí projektu bylo vybudování nové stezky pro pěší a cyklisty oddělené od silnice. Současně bylo vybudováno nové odvodnění a pouliční osvětlení.

 

 

Původní stav - nevyhovující šířkové uspořádání a absence stezky pro pěší:

 

plavskapuvodni

 

 

Nový stav - rozšířená komunikace se zpomalovacími prvky před obydlenou zástavbou a stezka pro pěší:

 

plavskanova

 

 

Optimalizace uličního profilu sil. II/155 v Domaníně - v průtahu obce Domanín byl upraven uliční profil pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců pohybujících se v blízkosti komunikace. V rámci realizace byly vybudovány nové chodníky pro pěší a veřejné osvětlení.

 

Původní stav - uliční profil před úpravou:

 

domaninpuvodni

 

Nový stav - uliční profil po úpravě:

 

domaninnovy

 

domaninnovy2

 

Jihočeský kraj připravuje k realizaci pro následující období tyto akce:

 

Úprava křižovatky II/409 a II/410 Rancířov - řešení dopravně bezpečnostní závady způsobující vysokou nehodovost.

 

Křižovatka pod autobusovým nádražím, Č.Krumlov - řešení dopravně bezpečnostní závady způsobující vysokou nehodovost.

 

Úprava křižovatky II/137 a III/13711 (U Čenkova) - vybudování nové okružní křižovatky v místě rizikového křížení komunikací.

 

Okružní křižovatka sil. II/141, III/12243 a 3 MK ve Vodňanech - vybudování nové okružní křižovatky.

 

Okružní křižovatka sil. II/137, III/13710 a MK Malšice - vybudování nové okružní křižovatky

 

Úprava křižovatky II/603 a II/146 u Chotýčan - řešení dopravně bezpečnostní závady způsobující vysokou nehodovost.

Křižovatka Čestice II/170 x III/17017 x MK - řešení dopravně bezpečnostní závady způsobující vysokou nehodovost.

 

Úprava křižovatky sil. II/145 a III14521a, Svatá Maří - řešení dopravně bezpečnostní závady způsobující vysokou nehodovost.

 

II/154 a III/15618 Nové Hrady nová okružní křižovatka - vybudování nové okružní křižovatky v místě rizikového křížení komunikací.

 

II/128 Číměř - krátká přeložka - řešení dopravně bezpečnostních závad způsobujících vysokou nehodovost.

 

III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 - Pohorská Ves - rozšíření stávající komunikace z důvodu vysoké nehodovosti způsobené dopravně bezpečnostními závadami.

Rekonstrukce sil. II/157 - zúžení před Kaplice - Nádraží - rozšíření stávající komunikace v návaznosti na výstavbu dálnice D3 a předpokládaný nárůst intenzity dopravy.

II/155 a III/15522 Komařice - průtah - řešení dopravně bezpečnostních závad způsobujících vysokou nehodovost.

 

III/15529 ulice Plavská - 2. Etapa - rozšíření stávající komunikace v návaznosti na zvyšující se intenzitu silniční dopravy a pohyb chodců.

II/140 Rekonstrukce nehodové lokality Písek - Putim - řešení dopravně bezpečnostních závad způsobujících vysokou nehodovost.

 

Rozšíření bodového zúžení sil. III/02219 Katovice - Krtská ulice -  řešení dopravně bezpečnostní závady způsobující vysokou nehodovost.

 

Rekonstrukce sil. III/00354 (Lidická ul. - Včelná) - řešení dopravně bezpečnostních závad způsobujících vysokou nehodovost.

  

 

V roce 2010 byly realizovány tyto akce:

 

Bezpečnostní inspekce křižovatky  III/1734  a  místní komunikace ulic Šiklova a Jana Wericha  v Blatné - návrh dopravně inženýrských opatření na křižovatce s vysokou nehodovostí.

 

Silnice II/166 - křižovatka - napojení  veřejně přístupné účelové komunikace u obce Chvalšiny - I. etapa.                                    

Při realizaci první etapy dopravně inženýrských opatření došlo k odsazení živého plotu soukromé osoby z výhledového pole zatáčky a zarovnání středového ostrůvku ke zlepšení poloměru zatáčky, zároveň s tím bylo upraveno vodorovné dopravní značení , došlo k výměně svislého dopravního značení nově s retroreflexní fólií a doplnění dopravního zařízení dopravními knoflíky a směrovými červenými sloupky k jednoznačnému vyznačení dopravní situace. Celkové náklady na tyto úpravy dosáhly částky  206. 251,-- Kč.

 

Původní stav -  živý plot zakrývá výhled.

 stre3

 

Nový stav - posunutím živého plotu se výrazně zlepšily rozhledové poměry.

stre

srt

 

Jihočeský kraj dále realizoval tyto akce:

 

Silnice II/170 - komunikační závada Dřešín - okres Strakonice. Jde o průtah silnice II/170 Nihošovice - Vacov v délce cca 120 m v úseku obce Dřešín od začátku obce (směrem od Čestic). V tomto úseku je komunikace mezi objekty č.p. 9 a 7 zúžena na šířku 3,8 m, v místě objektu č.p. 21 je šířka cca 4,8 m a až na konec obce nesplňuje normovou šířku obousměrné silnice II. třídy. Výškově komunikace stoupá od začátku obce k objektu č.p. 9 a poté začíná klesat směrem do středu obce. Směrově je komunikace v tomto místě probíhá po vrstevnici ve třech protisměrných na sebe navazujících obloucích, které kopírují okolní zástavbu.V dolní části se komunikace opírá o zeď objektu č.p. 9 a v ostatní části je výškový rozdíl mezi silnicí a okolním terénem vyrovnán pomocí staré kamenné zdi. Povrch silnice je z asfaltového koberce ABS.
Stavba řeší odstranění uvedené komunikační závady. Pro rozšíření silnice byla provedena demolice objektu č.p. 9, který byl ve vlastnictví Jihočeského kraje, odstraněna stará kamenná zeď a odfrézovány živičné vrstvy stávající vozovky v daném úseku. Výškový rozdíl mezi vozovkou silnice a okolním terénem je vyrovnán pomocí nové železobetonové úhlové zdi. Vzniklý prostor pro rozšíření komunikace bude doplněn o podkladní a konstrukční vrstvy a na celém úseku bude proveden nový živičný povrch. Současně bude řešeno i odvodnění dotčené části silnice.

 

Rekonstrukce křižovatky Špic - okr. Strakonice, styková křižovatka silnice II. třídy se dvěma silnicemi III. třídy (II/170, III/1708, III/1709), na horizontu. Silnice II/170 je jedním z tahů Praha - Šumava a zvláště o víkendech je velmi frekventovaná. Při odbočování z hlavní silnice, případně při vyjíždění na hlavní silnici není z mnoha míst dostatečný rozhled přes horizont. Na hlavní silnici bylo osazeno dopravní značení snižující nejvyšší rychlost na 70 km/hod, ale k dopravním nehodám dochází stále. Je zpracovávána PD ve fázi DÚR, zároveň DSP/ZDS (Atelier SIS), termín předání PD leden 2011, předpoklad realizace v r. 2011. Navrženým řešením je okružní křižovatka.


Silnice II/142 - komunikační závada Koječín - okres Strakonice, takový „druhý Dřešín". Jde o zúžené místo navíc v zatáčce v průtahu obce Koječín. Zpracovaný GP, předpoklad výkupu a demolice části stájí a stodoly, nicméně v tuto chvíli se ozvali památkáři a 12.11. má proběhnout stavebně historický průzkum s předpokládaným výsledkem do konce listopadu. Pokud výkup dopadne, v r. 2011 bychom zadali DSP/ZDS a stavbu připravili k realizaci v r. 2012.


Opěrná zeď Klení - silnice III/1545, okres Český Krumlov. Jedná se o rozšíření komunikace a zřízení nové opěrné zdi na silnici III/1545 v obci Klení, z důvodu zlepšení bezpečnosti provozu se začátkem úpravy dle ULS v km 3,894 a koncem úpravy v km 3,941. Předmětné místo je v prudké nepřehledné zatáčce. Dále bude řešeno odvodnění kolem líce opěrné zdi včetně rekonstrukce propustku a řešeno odvodnění kolem přilehlého soukromého objektu. Je zadána PD ve stupni DSP/ZDS (HBP), v tuto chvíli projekční práce pozastaveny, čeká se na vyjádření obce, zda získá dotační prostředky na stavbu kanalizace, se kterou by naše stavba musela být koordinována.

 

Chodník podél silnice II/163 - Vyšší Brod: jedná se o vybudování chodníku od centra Vyššího Brodu směrem k železniční zastávce v délce cca 600m - společná akce Města Vyšší Brod a Jihočeského kraje.

 

Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny: vybudování nové okružní křižovatky v prostoru prodejen Lidl a Penny u autobusového nádraží ve Vimperku.

 

Silnice II/166 - křižovatka - napojení veřejně přístupné účelové komunikace u obce Chvalšiny: řešení dopravně bezpečnostní závady způsobující vysokou nehodovost.

 

Křížení komunikace III/1442 s železniční tratí u obce Malenice: přestavba úrovňového železničního přejezdu bez signalizačního zařízení na trati Strakonice - Vimperk a s tím související přeložka silnice III/1442 z důvodu zvýšení bezpečnosti železničního přejezdu, kde v minulosti došlo k několika smrtelným nehodám - špatné rozhledové poměry.