» ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE


V rámci přeshraniční spolupráce Horní Rakousko - Jižní Čechy byla v roce  2020 realizována tato investiční akce:

 

III/1631 Nová Pec - Zadní Zvonková 1.etapa - úsek Bližší Lhota km 7,580 - křižovatka v km 12,530

 

Účelem rekonstrukce silnice III/1634 a dalších navazujících úseků „Nová Pec - Bližší Lhota - Přední Zvonková - státní hranice " je odstranění havarijního stavu komunikace a stávajícího mostu přes vodoteč v oblasti Zadní Hamry, úprava parametrů silnice na kategorii S 6,5/50 a především nutnost zvýšení bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Tím se zlepší přístup obyvatel do osídlených lokalit pravého břehu Lipna a přes hraniční přechod v Zadní Zvonkové do sousední oblasti Rakouska.

 

Trasa silnice je vedena mírně zvlněným až horským územím Šumavy. V území je velký podíl lesní půdy. Relativně nepříznivé klimatické podmínky s krátkou vegetační dobou (nadmořská výška 720 až 860 m) omezují využití území pro zemědělské účely. Atraktivnost území pro rekreaci je dána zachovalým přírodním prostředím v CHKO a NP Šumava.

 

Nový stav - rekonstruovaná komunikace:

 

zadnizvonkova01

 

zadnizvonkova02

 

zadnizvonkova03

 Mezinárodní spolupráce

 

Jihočeský kraj byl osloven ke spolupráci s rakouskými partnery, Zemskou vládou země Horní Rakousko v rámci projektu  „ROSEMAN" (Cross Border Road Safety Management), který zahrnuje přeshraniční management bezpečnosti silniční dopravy v rámci programu ETZ: přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013. Cílem opatření je mimo jiné také sjednocení práce na bezpečnosti silničního provozu silnic nižších tříd a zlepšení vzájemné informovanosti o zákonné úpravě pravidel silničního provozu. Mezinárodní spolupráci v oblasti BESIP lze dále realizovat v rámci programu Fondu malých projektů jako součásti operačního programu Evropská územní spolupráce ČR - Rakousko. V rámci projektů si Jihočeský kraj klade následující cíle vzájemné spolupráce s rakouskými partnery v příhraničním regionu Jihočeského kraje a Země Horní Rakousko:

 • výběr konkrétních silničních úseků resp. nehodových míst na silnicích II. a III. třídy k provedení bezpečnostního auditu s návrhem navazujících opatření včetně stanovení priority a odhadovaných nákladů,
 • zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v průjezdních úsecích silnic II. a III. tříd v obcích (dvě obce na území České republiky, jedna obec v Horním Rakousku) s důrazem na bezpečnost chodců, především školní mládeže a zklidňování rychlostního chování ve městech s následným vybavením obcí cenově výhodnými opatřeními pro bezpečnost silniční dopravy (low cost measures),
 • vypracování dvojjazyčné brožury na téma bezpečnost silničního provozu a jeho zákonná úprava s upozorněním na národní specifika,
 • zapojení rakouských dětí do systému krajské dopravní výchovy jejich účastí v soutěži mladých cyklistů a výtvarných soutěžích případně vyhlášení speciálních soutěží s mezinárodní účastí na jmenovaná témata.

Úkoly a cíle

 • A. Zajistit vzájemnou informovanost o strategiích voblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vzemi Horní Rakousko a Jihočeském kraji.                                   
 • B. Vytvořit jednotlivé pracovní skupiny kpodání žádostí a zajištění projektů
 • ke zjištění silničních úseků resp. nehodových míst na silnicích II. a III. třídy k provedení bezpečnostního auditu s návrhem navazujících opatření včetně stanovení priority a odhadovaných nákladů,
 • ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v průjezdních úsecích silnic II. a III. tříd v obcích (dvě obce na území České republiky, jedna obec v Horním Rakousku) s důrazem na bezpečnost chodců, především školní mládeže a zklidňování rychlostního chování ve městech s následným vybavením obcí cenově výhodnými opatřeními pro bezpečnost silniční dopravy (low cost measures),
 • k vypracování dvojjazyčné brožury na téma bezpečnost silničního provozu a jeho zákonná úprava s upozorněním na národní specifika,
 • k zapojení rakouských dětí do systému krajské dopravní výchovy jejich účastí v soutěži mladých cyklistů a výtvarných soutěžích případně vyhlášení speciálních soutěží s mezinárodní účastí na jmenovaná témata.hodů pro chodce v intravilánech obcí, a to formou dopravně inženýrských opatření a jejich vybavením zařízením pro zajištění bezpečnosti chodců a dalších účastníků silničního provozu.
 • C. Prověřit možnost spolupráce voblasti BESIP sÚřadem vlády Dolní Rakousko a Úřadem vlády Dolní Bavorsko na úrovni společných pracovních skupin.

 Studie přeshraničního managementu bezpečnosti silničního provozu Horní Rakousko - Jižní Čechy

Obsahem projektu je vypracování studie posouzení vybraných silničních úseků jako potenciálně nehodových resp. dopravně nebezpečných míst na silnicích II. a III.třídy s provedením bezpečnostního auditu s návrhem navazujících opatření včetně stanovení priority a odhadovaných nákladů. Tyto úseky byly vytipovány v příhraničních oblastech  Jižních Čech (CHKO Šumava a Novohradské hory) a Horního Rakouska tak, aby na sebe v oblasti státní hranice bezprostředně navazovaly, případně končily na státní hranici se zemí Horní Rakousko. Byly zvoleny úseky silnic v turisticky exponovaných místech, na nichž dochází ke střetu pěší, cyklistické, osobní a nákladní dopravy. Na bezpečnostní audit budou bezprostředně navazovat neinvestiční a případně také investiční dopravně inženýrská opatření dle výstupů projektu. Investiční návrhy by byly předmětem dlouhodobějšího plánování. Bezpečnostní audit bude obsahovat především prověření směrového a výškového vedení trasy, rozhledových poměrů, vodorovného a svislého dopravního značení, stavu povrchu vozovky,střetu různých skupin účastníků silničního provozu a nehodovosti.

Realizací uvedeného projektu, t.j. vypracováním studie na základě výsledků bezpečnostního auditu silnic II. a III. třídy a následnou realizací stanovených investičních a neinvestičních opatření dojde v uvedeném příhraničním regionu ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, který následně povede ke zvýšení návštěvnosti  tohoto území. Realizací podobného projektu rakouským partnerem se výsledky těchto projektů promítnou do zlepšení současné i budoucí přeshraniční spolupráce obou partnerů, především v oblasti bezpečnosti silničního provozu (BESIP), dále dojde ke zkvalitnění širokého přeshraničního styku obou regionů, především v oblasti turistiky a podnikání, dále pak ve zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu s důrazem na bezpečnost cyklistů, chodců a na zklidňování rychlostního chování silniční dopravy. Dále dojde ke zkvalitnění parametrů silnic a jejího příslušenství na vytipovaných úsecích v obou regionech.

Obce v Jihočeském kraji - realizuje Jihočeský kraj:

Obce podél vybraných silnic : II/161, III/1638, III/16312, III/16313, III/1611, III/15410, III/15811, III/1549

Okres : Český Krumlov

Obce v Horním Rakousku - realizuje Odbor dopravy při Úřadu vlády Horního Rakouska jako svůj samostatný zrcadlový projekt:

Obce podél vybraných silnic : B38, B126, L1544, L1558

Okres : Freistadt, Urfahr-Umgebung, Rohrbach

Realizace tohoto projektu probíhá v rámci programu: Fond malých projektů Jižní Čechy / Horní Rakousko, s finančním příspěvkem ERDF.